Copyright 2024 - Roman Nociar; PK VK

Činnosť klubu

  1. PK Veľký Krtíš má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  2. Združenie je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov (ďalej len "ZoŠ"), konkrétne športovým klubom podľa § 15 ZoŠ a jeho činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s § 19 až 23 ZoŠ.
  3. PK VK je od 3. decembra 2001 ako združenie registrované na Ministerstve vnútra SR pod spisovou značkou VVS/1-900/90-19318-3.
  4. PK VK je členom Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica a členom národného športového zväzu: Slovenská plavecká federácia (ďalej len "SPF").
  5. PK Veľký Krtíš uznáva medzinárodnú plaveckú federáciu FINA ako jedinú medzinárodnú športovú organizáciu, ktorá riadi plavecké športy na medzinárodnej úrovni a SPF uznáva ako jedinú národnú športovú organizáciu a národný športový zväz, ktorá vykonáva výlučnú pôsobnosť pre organizované plavecké športy na území Slovenskej republiky.
  6. PK VK je nezisková organizácia, zameraná na výučbu plávania, zdokonalenie plaveckých techník a športovú pretekársku činnosť. Činnosť a chod klubu je riadená výborom a členskou schôdzou.
  7. PK VK riadi a organizuje samostatne alebo v spolupráci s ďalšími súťaže vo všetkých vekových kategóriách.